BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75999

Wykonanie robót budowlano – montażowych na obiekcie: Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1


Szczawin Kościelny, dn. 24.03.2004r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10,

pow. gostyniński, woj. mazowieckie


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano – montażowych na obiekcie: Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie i wymiana stolarki okiennej z PCV wg poniższego zestawienia:

  • wykonanie 23 sztuk okien o profilu PCV, kolor biały, o wymiarach 2330 mm szerokości i 2030 mm wysokości – 4 skrzydłowe wg załączonego rysunku.

  • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej w ilości 23 sztuk ( tj. wbudowanie i uszczelnienie pianką poliuretanową oraz naprawa i uzupełnienie tynku ościeży)


Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 9 (sekretariat) w zaklejonej kopercie do dnia 08 kwietnia 2004 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2004r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 30 kwiecień 2004r.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej Ustawy,

  • dokonać wizji lokalnej obiektu.


Wadium – nie przewiduje się.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Pracownikiem uprawnionym do kontraktów z ofertami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 235 13 72 wew. 34.
© 2003 Internet-Info