BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75969

Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II nr 1


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 1. Zamawiający:

  Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, reprezentowany przez: P. Jerzego Sochackiego - Wójta Gminy Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny, tel. (024) 235 13 72 , tel./fax (024) 235 13 66, e-mail: gmina@szczawin.pl województwo mazowieckie, powiat gostyniński.

 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.

 3. Tryb postępowania:

  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z 29.01.2004 r., z późn. zmianami – Prawo zamówień publicznych.

 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wybranymi załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.szczawin.pl.

  Załączniki do SIWZ niedostępne na stronie internetowej można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle na wniosek wykonawcy pod wskazany adres.

  Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.szczawin.pl.

  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, nr tel. (0-24) 235 13 02, w dniach roboczych od godziny 800 – 1500, sprawy formalne i merytoryczne – P. Teresa Rutkowska, tel. (024) 235 13 02

 5. Przedmiot zamówienia.

  Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Kod CPV: 45.43.21.11-5

  WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM, ul. J.Pawła II Nr 1

  Zakres prac obejmuje:

  1. wykonanie wylewki samopoziomującej,

  2. położenie homogenicznej specjalistycznej wykładziny elastycznej gr. 2 mm (TARKET) 600 m2

  - kolor piaskowy nr 11230061 m2 264

  - kolor zielony nr 11230003 m2 264

  - kolor pomarańczowy nr 11230032 m2 72

 6. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożenia oferty zawarte są w SIWZ.

  Termin wykonania zamówienia – do 10.08.2006r.

 7. Zamawiający:

  1. Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  2. Nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  3. Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.

  4. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., z późn. zmianami – Prawo zamówień publicznych,

  2. wykażą, że osoby przewidziane do kierowania robotami posiadają niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia oraz że są wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności,

  3. udzielą co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 9. Kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia = 100 %.

 10. Oferty należy składać do dnia 06.07.2006r. do godziny 930 w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2006r. o godzinie 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

 12. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 14. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków, oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub przekazywane fax-em, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 15. Ogłoszenie umieszczono na portalu UZP w dniu 23.06.2006r.Załączniki:

siwz_-__tarket_szczawin_2006.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: Saturday, 24 June 2006, godz. 22:22
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
© 2003 Internet-Info