BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75960

Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w roku 2007


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


Przedmiot zamówienia: dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w roku 2007.

Zamawiający – Gmina Szczawin Kościelny

09- 550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10,

tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66

e-mail: gmina@szczawin.pl .

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.szczawin.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235 – 13 – 66 , cena SIWZ – 0,00 zł.

 2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup z dostawą żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2007.

  Zamawiający ustala łączną wielkość w ilości około 2000 ton zestawem samochodowym posiadającym wyładunek.

  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: – 60122130-9

 3. Termin realizacji zamówienia: od luty 2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

  Dostawa partiami na telefoniczne, a następnie potwierdzone faksem zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 2 tygodni we wskazane miejsce.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

  2. oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3.

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷4 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9 - sekretariat, do dnia: 2007.01.22 do godz. 9:30.

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9, w dniu: 2006.01.22 o godz. 10:00.

 10. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

 11. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

 12. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 14. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Teresa Rutkowska – tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66

 16. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP.Załączniki:

siwz_zuzel.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 125KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:20
  Typ MIME: application/msword
 
zal1_formularz_ofertowy_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Formularz ofertowy
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:21
  Typ MIME: application/msword
 
zal1cd_formularz_cenowy_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Formularz cenowy
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:21
  Typ MIME: application/msword
 
zal2_oswiadczenie_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Oświadczenie
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:21
  Typ MIME: application/msword
 
zal3_wykaz_osob_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Wykaz osób
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:22
  Typ MIME: application/msword
 
zal4_wykaz_uslug_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Wykaz usług
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:22
  Typ MIME: application/msword
 
zal5_umowa_zuzel_2007.doc  -> pobierz
Umowa
  Rozmiar: 59KB
  Data dodania: Thursday, 11 January 2007, godz. 21:22
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info