BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 115789

Uchwała Nr 1/I/2002
Z dnia: 19.11.2002r.
Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 2/I/2002
Z dnia: 19.11.2002r.
Dotyczy: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 3/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 4/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: powołania rodzajów i składu liczbowego komisji Rady Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 5/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 6/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 7/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących i Radnych Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 8/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 9/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: przyznania nagrody pieniężnej Wójtowi Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 10/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 11/II/2002
Z dnia: 3.12.2002r.
Dotyczy: powołania Komisji do opracowania Statutu Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 12/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: obniżenia ceny skupu żyta przynajmniej do ustalenia podatku rolnego na 2003 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 13/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 14/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 15/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 16/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: podatku od posiadania psów
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 17/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 18/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 19/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 20/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2003
Data wejścia w życie: 1.01.2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr 21/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 22/III/2002
Z dnia: 30.12.2002r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 23/IV/2003
Z dnia: 15.01.2003r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 24/IV/2003
Z dnia: 15.01.2003r.
Dotyczy: ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 25/IV/2003
Z dnia: 15.01.2003r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 26/IV/2003
Z dnia: 15.01.2003r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 27/IV/2003
Z dnia: 15.01.2003r.
Dotyczy: utraty ważności uchwały Nr15/III/2002 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 28/V/2003
Z dnia: 12.02.2003r.
Dotyczy: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 29/V/2003
Z dnia: 12.02.2003r.
Dotyczy: uchwalenia Statutu Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 30/V/2003
Z dnia: 12.02.2003r.
Dotyczy: przyjęcia statutu samorządu mieszkańców wsi
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 31/V/2003
Z dnia: 12.02.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 32/VI/2003
Z dnia: 19.03.2003r.
Dotyczy: wyłączenia Przedszkola z Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 33/VI/2003
Z dnia: 19.03.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 34/VI/2003
Z dnia: 19.03.2003r.
Dotyczy: sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości komunalnej położonej we wsi Tuliska, oznaczonej numerem geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,24ha na rzecz dotychczasowego najemcy
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 35/VII/2003
Z dnia: 29.04.2003r.
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 36/VII/2003
Z dnia: 29.04.2003r.
Dotyczy: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 37/VII/2003
Z dnia: 29.04.2003r.
Dotyczy: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 38/VII/2003
Z dnia: 29.04.2003r.
Dotyczy: rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nie zabudowanej działki nr302, położonej we wsi Szczawin Kościelny, ul. Spokojna 5
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 39/VIII/2003
Z dnia: 18.06.2003r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 40/VIII/2003
Z dnia: 18.06.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 41/VIII/2003
Z dnia: 18.06.2003r.
Dotyczy: powołania Zespołu ds. przygotowania wyborów ławników do Sądów Rejonowych w Gostyninie i Płocku na kadencję 2004-2007
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 42/IX/2003
Z dnia: 22.08.2003r.
Dotyczy: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 43/IX/2003
Z dnia: 22.08.2003r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 116/XXI/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 44/IX/2003
Z dnia: 22.08.2003r.
Dotyczy: ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 45/IX/2003
Z dnia: 22.08.2003r.
Dotyczy: przejęcia na własność Gminy Szczawin Kościelny od Spółdzielni Usług Rolniczych w Szczawinie Kościelnym wszystkich naniesień stanowiących jej własność znajdujących się na działce nr150/1 w Szczawinie Kościelnym przy ul. Spółdzielczej 4
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 46/IX/2003
Z dnia: 22.08.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 47/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 116/XXI/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 48/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: utworzenia Związku Międzygminnego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 49/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: Statutu Związku Międzygminnego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 50/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: sprzedaży obiektu po byłej szkole w Jesionce (działki nr61/3, 61/4 o powierzchni łącznej 0,78ha)
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 51/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 52/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 53/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: ustalenia odpłatności za dowożenie dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym spoza obwodu szkolnego oraz nieuprawnionym do zwrotu kosztów dowożenia
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 54/X/2003
Z dnia: 25.09.2003r.
Dotyczy: ustalenia miesięcznego stałego dodatku dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej - sołtysów
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 55/XI/2003
Z dnia: 29.10.2003r.
Dotyczy: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy w Płocku na kadencję 2004-2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 56/XI/2003
Z dnia: 29.10.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 57/XI/2003
Z dnia: 29.10.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 58/XI/2003
Z dnia: 29.10.2003r.
Dotyczy: uchwalenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż mienia komunalnego”
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 59/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2004 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 60/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 roku celem wymiaru podatku leśnego na 2004 rok
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 61/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 62/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 63/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: podatku od posiadania psów
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 64/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 65/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków
Data wejścia w życie: 1.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 66/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność RSP Szczawin Kościelny, położonej w Szczawinie Kościelnym przy ul. Łąkowej 4, oznaczonej nr ewidencyjnym: 154/13 o powierzchni: 857m3
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 67/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 68/XII/2003
Z dnia: 27.11.2003r.
Dotyczy: przyznania nagrody pieniężnej Wójtowi Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 69/XIII/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 70/XIII/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 71/XIII/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 191/XLI/2002 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej „Regulaminem na terenie Gminy Szczawin Kościelny”
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 72/XIII/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny Panu Jerzemu Sochackiemu
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 73/XIII/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących i Radnych Gminy w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 74/XIV/2004
Z dnia: 16.01.2004r.
Dotyczy: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kunkach
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 75/XIV/2004
Z dnia: 16.01.2004r.
Dotyczy: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Stefanowie
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 76/XIV/2004
Z dnia: 16.01.2004r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 77/XIV/2004
Z dnia: 16.01.2004r.
Dotyczy: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Szczawin Kościelny w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 78/XIV/2004
Z dnia: 16.01.2004r.
Dotyczy: obniżenia punktów procentowych wysokości wskaźników celem ustalenia dodatku mieszkaniowego
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 79/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.
Data wejścia w życie: 01.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 80/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: likwidacji Szkoły Podstawowej w Kunkach
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 81/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: likwidacji Szkoły Podstawowej w Stefanowie
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 82/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 83/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.
Data wejścia w życie: 01.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 84/XV/2004
Z dnia: 27.02.2004r.
Dotyczy: Zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
Data wejścia w życie: 01.01.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 85/XVI/2004
Z dnia: 25.03.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 86/XVII/2004
Z dnia: 13.04.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 87/XVII/2004
Z dnia: 13.04.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 88/XVIII/2004
Z dnia: 27.04.2004r.
Dotyczy: Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 89/XVIII/2004
Z dnia: 27.04.2004r.
Dotyczy: Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 90/XVIII/2004
Z dnia: 27.04.2004r.
Dotyczy: Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 91/XVIII/2004
Z dnia: 27.04.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 92/XIX/2004
Z dnia: 20.05.2004r.
Dotyczy: Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 93/XIX/2004
Z dnia: 20.05.2004r.
Dotyczy: Zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne pn. ”Budowa drogi gminnej w m. Kunki - Smolenta”.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 94/XIX/2004
Z dnia: 20.05.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 95/XIX/2004
Z dnia: 20.05.2004r.
Dotyczy: Czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 96/XX/2004
Z dnia: 23.06.2004r.
Dotyczy: Zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym uchwalonego Uchwałą
Data wejścia w życie: 01.05.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 97/XX/2004
Z dnia: 23.06.2004r.
Dotyczy: Wytypowania przedstawiciela Samorządu Gminnego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 98/XX/2004
Z dnia: 23.06.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 99/XX/2004
Z dnia: 23.06.2004r.
Dotyczy: Przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 100/XXI/2004
Z dnia: 28.07.2004r.
Dotyczy: Sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego osobom fizycznym i prawnym-zabudowanej działki nr 147 o pow. 0,82 ha, położonej we wsi Stefanów Suserski /obiekt po byłej szkole/.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 101/XXI/2004
Z dnia: 28.07.2004r.
Dotyczy: Stanowiska Rady Gminy wobec składanych skarg przez Państwo Mariana i Wandę małż. Miazga, a dotyczących likwidacji wysypiska śmieci w msc. Dobrów.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 102/XXI/2004
Z dnia: 28.07.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 103/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 104/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Uchwalenia „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Szczawin Kościelny na lata 2004-2014”.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 105/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Uchwalenia „Planu rozwoju lokalnego gminy Szczawin Kościelny na lata 2004 – 2006”.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 106/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Ustalenia planu sieci Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Samorządowego Przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 01.09.2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr 107/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 108/XXII/2004
Z dnia: 12.08.2004r.
Dotyczy: Złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy przed notariuszem przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 wraz z przynależnym udziałem w gruncie Wójtowi Gminy P. Jerzemu Sochackiemu w „Domu Nauczyciela” w Szczawinie Kościelnym, ul. Słoneczna 2
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 109/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 110/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Zmiany Uchwały Nr 116/XXI/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 111/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 112/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz dodatkowych warunków sprzedaży tych napojów.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 113/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 114/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Zaopiniowania koncepcji projektowej pn. ”Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 115/XXIII/2004
Z dnia: 22.09.2004r.
Dotyczy: Oświadczenia woli w imieniu gminy przed notariuszem przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w „Domu Nauczyciela” w Szczawinie Kościelnym ul. Słoneczna 2 wraz z udziałem wielkości: 7475/123130 w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałów w gruncie stanowiącym działki nr: 92/2 i 91/4 o pow. ogólnej 0,39 ha, na rzecz Wójta Gminy Pana Jerzego Sochackiego
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 116/XXIV/2004
Z dnia: 27.10.2004r.
Dotyczy: Zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego Gąbin O/Szczawin w 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 117/XXIV/2004
Z dnia: 27.10.2004r.
Dotyczy: Obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 147 o pow. 0,82 ha, położonej w Stefanowie Suserskim /obiekt po byłej szkole/ ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 118/XXIV/2004
Z dnia: 27.10.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 119/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 120/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2005 na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 121/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 122/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 123/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: podatku od posiadania psów w 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 124/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 125/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 126/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 127/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: przyznania nagrody pieniężnej Wójtowi Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 128/XXV/2004
Z dnia: 26.11.2004r.
Dotyczy: zmiany uchwały Nr 92/XIX/2004 z dnia 20 maja 2004 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 129/XXVI/2004
Z dnia: 17.12.2004r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 130/XXVII/2004
Z dnia: 29.12.2004r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 131/XXVII/2004
Z dnia: 29.12.2004r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 132/XXVII/2004
Z dnia: 29.12.2004r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 133/XXVIII/2005
Z dnia: 31.01.2005r.
Dotyczy: obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego A o pow. 55,40m² wraz z udziałem wynoszącym ½ części wspólnych budynku i innych urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku poszczególnych lokali z taką samą częścią ułamkową działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 11/22 o pow. 0,05 ha, /lokal po bibliotece/ położonej w Trębkach PGR, 18 na której znajduje się budynek. W skład działki wchodzą: uż. rolne zabudowane kl.IIIa-0,05 ha. Dla omawianej nieruchomości prowadzona jest Księga wieczysta: Kw 28 854.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 134/XXVIII/2005
Z dnia: 31.01.2005r.
Dotyczy: obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego B(2) o pow. 52,6m² wraz z udziałem wynoszącym ½ części wspólnych budynku i innych urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali z taką samą częścią ułamkową działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 11/20 o pow. 0,05 ha, /położonej w Trębkach PGR 16, na której znajduje się budynek. W skład działki wchodzą: uż. rolne zabudowane kl.IIIa-0,05 ha. Dla omawianej nieruchomości prowadzona jest Księga wieczysta: Kw 24110.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 135/XXVIII/2005
Z dnia: 31.01.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 136/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.
Data wejścia w życie: 01.01.2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr 137/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 138/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 139/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: zamiaru przedłużenia funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 140/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 141/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 142/XXX/2005
Z dnia: 31.03.2005r.
Dotyczy: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Data wejścia w życie: 01.01.2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr 143/XXX/2005
Z dnia: 31.03.2005r.
Dotyczy: uchwalenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż mienia komunalnego”.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 144/XXX/2005
Z dnia: 31.03.2005r.
Dotyczy: sprzedaży mienia komunalnego osobom fizycznym i prawnym oraz oddania komunalnych nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 145/XXX/2005
Z dnia: 31.03.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 146/XXXI/2005
Z dnia: 27.04.2005r.
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 147/XXXI/2005
Z dnia: 27.04.2005r.
Dotyczy: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 148/XXXI/2005
Z dnia: 27.04.2005r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 149/XXXI/2005
Z dnia: 27.04.2005r.
Dotyczy: sprzedaży działek komunalnych nr 22/1, 22/2, 22/3, położonych w Trębkach PGR osobom fizycznym i prawnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 150/XXXI/2005
Z dnia: 27.04.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 151/XXXII/2005
Z dnia: 27.05.2005r.
Dotyczy: przedłużenia funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 152/XXXII/2005
Z dnia: 27.05.2005r.
Dotyczy: programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 153/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 154/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 155/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 156/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: wyboru banku do obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 157/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: ustalenia miesięcznego stałego dodatku dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołtysów.
Data wejścia w życie: 01.07.2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr 158/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 159/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 160/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 161/XXXIII/2005
Z dnia: 29.06.2005r.
Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 162/XXXV/2005
Z dnia: 27.07.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 163/XXXVI/2005
Z dnia: 31.08.2005r.
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 164/XXXVI/2005
Z dnia: 31.08.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 165/XXXVI/2005
Z dnia: 31.08.2005r.
Dotyczy: obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 147 o pow. 0,82 ha, położonej w Stefanowie Suserskim /obiekt po byłej szkole/ ustalonej w rokowaniach.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 166/XXXVII/2005
Z dnia: 29.09.2005r.
Dotyczy: zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 167/XXXVII/2005
Z dnia: 29.09.2005r.
Dotyczy: wydzierżawienia na czas nieoznaczony działki komunalnej nr: 38/4 o pow. 0,038 ha, położonej we wsi Szczawin Borowy Kolonia na rzecz P. Orlika Daniela.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 168/XXXVII/2005
Z dnia: 29.09.2005r.
Dotyczy: obniżenia w II przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gminnych, położonych we wsiach: Kunki i Trębki PGR.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 169/XXXVII/2005
Z dnia: 29.09.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 170/XXXVII/2005
Z dnia: 29.09.2005r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 171/XXXVIII/2005
Z dnia: 26.10.2005r.
Dotyczy: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 172/XXXVIII/2005
Z dnia: 26.10.2005r.
Dotyczy: wydzierżawienia na okres 5 lat działek gminnych nr: 39/1 i 39/2 o powierzchni ogólnej:0,17 ha, położonych we wsi Lubieniek na rzecz Pana Zielińskiego Jana zam. Gostynin, ul. Kochanowskiego 10.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 173/XXXVIII/2005
Z dnia: 26.10.2005r.
Dotyczy: ustalenia na terenie gminy Szczawin Kościelny liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 174/XXXVIII/2005
Z dnia: 26.10.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 175/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego za 2006 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 176/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2006 na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 177/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 178/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 179/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: podatku od posiadania psów w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 180/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 181/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2006 rok.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 182/XXXIX/2005
Z dnia: 30.11.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 183/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 184/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy w 2006 roku.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 185/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 186/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 187/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 188/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: zmiany formy organizacyjno-prawnej oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 189/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 190/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 191/XLI/2006
Z dnia: 25.01.2006r.
Dotyczy: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 192/XLI/2006
Z dnia: 25.01.2006r.
Dotyczy: o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słupie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 193/XLI/2006
Z dnia: 25.01.2006r.
Dotyczy: obniżenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gminnych, położonych we wsi: Trębki PGR.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 194/XLI/2006
Z dnia: 25.01.2006r.
Dotyczy: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Data wejścia w życie: 01.01.2006r.
    Więcej...

Uchwała Nr 195/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 196/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Trębkach.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 197/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 198/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słupie im. M. Kownackiej w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 199/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: ustalenia planu sieci Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Samorządowego Przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 200/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 201/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wejścia w życie: 01.03.2006r.
    Więcej...

Uchwała Nr 202/XLII/2006
Z dnia: 28.02.2006r.
Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 203/XLIII/2006
Z dnia: 29.03.2006r.
Dotyczy: obniżenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gminnych, położonych we wsi: Trębki PGR.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 204/XLIII/2006
Z dnia: 29.03.2006r.
Dotyczy: zmian budżetu gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 205/XLIV/2006
Z dnia: 28.04.2006r.
Dotyczy: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 206/XLIV/2006
Z dnia: 28.04.2006r.
Dotyczy: odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego we wsi Helenów Trębski.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 207/XLIV/2006
Z dnia: 28.04.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 208/XLIV/2006
Z dnia: 28.04.2006r.
Dotyczy: zmiany w Regulaminie określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania uchwalonego uchwałą Nr 186/XL/2005 przez Radę Gminy w Szczawinie Kościelnym w dniu 29 grudnia 2005 roku.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 209/XLIV/2006
Z dnia: 28.04.2006r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 210/XLV/2006
Z dnia: 31.05.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 211/XLVI/2006
Z dnia: 30.06.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 212/XLVI/2006
Z dnia: 30.06.2006r.
Dotyczy: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 213/XLVI/2006
Z dnia: 30.06.2006r.
Dotyczy: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odraczania terminu ich zapłaty oraz rozkładania na raty, a także wskazanie organu do tego upoważnionego.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 214/XLVI/2006
Z dnia: 30.06.2006r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 215/XLVII/2006
Z dnia: 26.07.2006r.
Dotyczy: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny na lata 2006 – 2014.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 216/XLVII/2006
Z dnia: 26.07.2006r.
Dotyczy: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym uchwalonego Uchwałą Nr 122/XXIII/2000 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30.10.2000r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 217/XLVII/2006
Z dnia: 26.07.2006r.
Dotyczy: zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym uchwalonego Uchwałą Nr 123/XXIII/2000 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30.10.2000r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 218/XLVII/2006
Z dnia: 26.07.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 219/XLVII/2006
Z dnia: 26.07.2006r.
Dotyczy: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 12/2006 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 220/XLVIII/2006
Z dnia: 30.08.2006r.
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 221/XLVIII/2006
Z dnia: 30.08.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 222/XLIX/2006
Z dnia: 29.09.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 223/XLIX/2006
Z dnia: 29.09.2006r.
Dotyczy: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 224/XLIX/2006
Z dnia: 29.09.2006r.
Dotyczy: określenia zakresu i formy informacji składanej corocznie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczawinie Kościelnym o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 225/XLIX/2006
Z dnia: 29.09.2006r.
Dotyczy: zmiany w Regulaminie określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania uchwalonego uchwałą Nr 186/XL/2005 przez Radę Gminy w Szczawinie Kościelnym w dniu 29 grudnia 2005 roku – zmiana – uchwała Nr 208/XLIV/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 226/L/2006
Z dnia: 25.10.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 227/L/2006
Z dnia: 25.10.2006r.
Dotyczy: dofinansowania przejazdów mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny do miejsca zatrudnienia w firmie FAST SERVICE w Teresinie gm. Sochaczew, na trasie Szczawin Kościelny - Teresin –Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 1/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu głosowania – wyboru na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 2/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 3/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 4/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 5/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: powołania rodzajów i składu liczbowego komisji Rady Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 6/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 7/I/2006
Z dnia: 27.11.2006r.
Dotyczy: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 8/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2007 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 9/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2007 na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 10/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 11/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 12/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: podatku od posiadania psów w 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 13/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 14/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 15/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 16/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 17/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 18/III/2006
Z dnia: 15.12.2006r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 197/XLII/2006 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Makowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 19/IV/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 20/IV/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: aneksu do Uchwały Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 15 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 21/IV/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 22/IV/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 23/IV/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy Szczawin Kościelny na rok 2007.
Data wejścia w życie: 01.01.2007r.
    Więcej...

Uchwała Nr 24/V/2007
Z dnia: 31.01.2007r.
Dotyczy: o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Słupie.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 25/V/2007
Z dnia: 31.01.2007r.
Dotyczy: odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego we wsi Osowia.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 26/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: likwidacji Szkoły Filialnej w Słupie.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 27/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 28/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Trębkach.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 29/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia planu sieci Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Samorządowego Przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 30/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 31/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 32/VI/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 33/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 34/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 35/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 36/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 37/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, ustalenia zryczałtowanej diety za udział w Sesjach Rady Gminy oraz ustalenia miesięcznego stałego dodatku dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej - sołtysów.
Data wejścia w życie: 01.04.2007r.
    Więcej...

Uchwała Nr 38/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 227/L/2006 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 października 2006 roku dotyczącej dofinansowania przejazdów mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny do miejsca zatrudnienia w firmie FAST SERVICE w Teresinie gm. Sochaczew, na trasie Szczawin Kościelny – Teresin – Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 39/VIII/2007
Z dnia: 25.04.2007r.
Dotyczy: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 40/VIII/2007
Z dnia: 25.04.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 41/VIII/2007
Z dnia: 25.04.2007r.
Dotyczy: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 42/VIII/2007
Z dnia: 25.04.2007r.
Dotyczy: ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 43/IX/2007
Z dnia: 24.05.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 43/IX/2007/1
Z dnia: 24.05.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 44/X/2007
Z dnia: 20.06.2007r.
Dotyczy: wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 45/X/2007
Z dnia: 20.06.2007r.
Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 46/X/2007
Z dnia: 20.06.2007r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 47/X/2007
Z dnia: 20.06.2007r.
Dotyczy: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 48/XI/2007
Z dnia: 18.07.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 49/XII/2007
Z dnia: 29.08.2007r.
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddział Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 50/XII/2007
Z dnia: 29.08.2007r.
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddział Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 51/XII/2007
Z dnia: 29.08.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 52/XII/2007
Z dnia: 29.08.2007r.
Dotyczy: powołania Zespołu ds. wyborów ławników sądowych.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 53/XIII/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 54/XIII/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 55/XIII/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 56/XIII/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 227/L/2006 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 października 2006 roku dotyczącej dofinansowania przejazdów mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny do miejsca zatrudnienia w firmie FAST SERVICE w Teresinie gm. Sochaczew, na trasie Szczawin Kościelny – Teresin – Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 57/XIII/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 58/XIV/2007
Z dnia: 30.10.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 59/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2008 na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 60/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 61/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 62/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 63/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: opłaty od posiadania psów w 2008 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 64/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 65/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnie ścieków na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 66/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 67/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 68/XV/2007
Z dnia: 28.11.2007r.
Dotyczy: zmian w uchwale Nr 215/XLVII/2006 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny na lata 2006 – 2014.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 69/XVI/2007
Z dnia: 28.12.2007r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy Szczawin Kościelny na rok 2008.
Data wejścia w życie: 01.01.2008r.
    Więcej...

Uchwała Nr 70/XVI/2007
Z dnia: 28.12.2007r.
Dotyczy: wykonania ustawowego prawa pierwokupu nabycia prawa wieczystego użytkowania nie zabudowanej działki nr 109/3 o powierzchni :511 m2, położonej w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 71/XVI/2007
Z dnia: 28.12.2007r.
Dotyczy: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2008 roku.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr 72/XVI/2007
Z dnia: 28.12.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 73/XVII/2008
Z dnia: 28.01.2008r.
Dotyczy: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr 74/XVII/2008
Z dnia: 28.01.2008r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info