BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14741

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik referatu: Zofia Zielińska
ul. jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.26
Lokalizacja Pokój Nr 8
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

  1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

  2. prowadzenie ewidencji ludności (stałego rejestru mieszkańców),

  3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

 2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 3. realizacja zadań wynikających z ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności przyjmowania oświadczeń o:

  1. wstąpieniu w związek małżeński,

  2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

  3. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możliwości lub niemożności zawarcia małżeństwa,

  4. wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

  5. uznaniu dziecka.

 4. z ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego:

  1. ustanowienie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenie alimentacyjne,

  2. przyjmowanie pism sądowych oraz doręczanie ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania w wypadku niemożności doręczenia,

  3. wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony której miejsce pobytu nie jest stałe,

  4. powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

  5. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

  6. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

 5. sporządzanie spisów wyborców.

 6. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych sprawy powierzone przez organy gminy, wójta lub sekretarza gminy, jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 7. szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.


Oznaczenie spraw ze stanowiska - USC i SA
© 2003 Internet-Info