BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75991

Usługi związane z dostawą i transportem żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2005


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z dostawą i transportem żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2005.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 5.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą i transportem żużla paleniskowego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2005.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:

  1. rozpoczęcie: marzec2005r.

  2. zakończenie: listopad 2005r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  1. posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  2. spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art.24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  3. inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 28.02.2005r., do godz. 0830.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 0900.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 29.02.2005r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. (0-24) 235-13-72 wew.34, w godz.800 – 1500.
© 2003 Internet-Info