BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14753

Stanowisko ds. Organizacyjnych oraz Obsługi Rady Gminy i Jej Organów
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.21
Lokalizacja Pokój Nr 9
Fax (0-24) 235-13-66
Adres e-mail sekretariat@szczawin.pl
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Regina Wypych

Stanowisko: Inspektor

 1. opracowywanie i prowadzenie spraw planowania pracy Urzędu Gminy i organów gminy, bieżąca kontrola nad terminowością realizacji zadań.

 2. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem obowiązujących rejestrów i ewidencji przez poszczególne stanowiska pracy.

 3. w porozumieniu z przewodniczącym rady przygotowanie projektów rozstrzygnięć (uchwał) przez radę i jej organy oraz pomoc przy przygotowaniu projektów opinii komisji odnoszących się do istotnych problemów o charakterze społecznym lub gospodarczym w sprawach spornych a także w sprawach o zasięgu gminnym i wojewódzkim.

 4. współudział w opracowywaniu projektów sprawozdań z działalności organów gminy.

 5. wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego rady, związanych z działalnością rady.

 6. obsługa techniczno-biurowa organów gminy, a w szczególności:

  1. organizacyjne przygotowanie sesji rady i komisji,

  2. terminowe przekazywanie materiałów sesyjnych radnym,

  3. udział w przygotowaniu materiałów obrad, projektów uchwał, zarządzeń,

  4. prowadzenie rejestrów: uchwał rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji, zarządzeń wójta,

  5. techniczno-organizacyjne zabezpieczenie szkoleń radnych.

 7. nadzór i koordynacja oraz kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.

 8. prowadzenie spraw dotyczących stanowienia przepisów prawa miejscowego.

 9. maszynopisanie.

 10. prowadzenie korespondencji (obsługa kancelaryjna).

 11. wydawanie zaświadczeń - prowadzenie rejestrów zaświadczeń.

 12. prowadzenie ewidencji oraz wystawianie na zlecenie wójta lub sekretarza gminy delegacji służbowych.

 13. obsługa kampanii wyborczej ławników sądowych.

 14. prowadzenie archiwum zakładowego i wdrażanie informatyki.

 15. koordynowanie zadań w zakresie wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP referendów w tym referendum gminnego.

 16. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych spraw powierzonych przez organy gminy, wójta, sekretarza gminy, jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 17. szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.


Oznaczenie spraw ze stanowiska - OR i RG
© 2003 Internet-Info