BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75968

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczawin Kościelny


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


Przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczawin Kościelny.

Zamawiający: Gmina Szczawin Kościelny, 09- 550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, tel (024) 235–13–72 , tel/fax (024) 235– 13–66 e-mail: gmina@szczawin.pl.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.szczawin.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235–13–66.

 2. Przedmiotem zamówienia jest: budowa 46 sztuk punktów świetlnych w miejscowościach Helenów II, Reszki, Kaleń, Szczawin Borowy Wieś, Adamów, Janki, Słup, Suserz, Teodorów, Kamieniec, Pieryszew, Modrzew-Lubieniek, Szczawin Kościelny. Budowa dotyczy montażu 46 sztuk opraw wraz z wysięgnikami i lampami, dobudową linii napowietrznej w ilości 3,8 km, montażu układów sterowniczo – pomiarowych na słupie w ilości 3 sztuk oraz w stacji trafo w ilości 1 sztuki.

  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45.31.23.11-0.

  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2006 roku.

 4. Okres wymaganej gwarancji: minimum 36 miesięcy.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

 9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

  2. oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  5. referencje, potwierdzające zrealizowanie co najmniej 1 roboty w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Załączone referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

   W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.


 10. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, sekretariat, do dnia: 2006.09.25, do godz. 9:30.

 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Szczwin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10,pokój Nr 9, w dniu: 2006.09.25., o godz. 10:00.

 12. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

 13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

 14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 16. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Teresa Rutkowska – tel (024) 235–13–72 , tel/fax (024) 235–13– 66.

 18. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 15.09.2006 r.


Załączniki:

siwz_oswietlenie_uliczne.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:07
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal1_opis_przedmiotu_zamowienia_1.doc  -> pobierz
Opis przedmiotu zamówienia
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:08
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal1_opis_przedmiotu_zamowienia_2.doc  -> pobierz
Opis przedmiotu zamówienia- rysunki
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:09
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal2_formularz_ofertowy.doc  -> pobierz
Formularz ofertowy
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:10
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal3_oswiadczenie.doc  -> pobierz
Oświadczenie
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:11
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal4_wykaz_robot.doc  -> pobierz
Wykaz robót
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:11
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal5_wykaz_osob.doc  -> pobierz
Wykaz osób
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:11
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal6_umowa.doc  -> pobierz
Umowa
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:12
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal7_kosztorys_ofertowy.xls  -> pobierz
Kosztorys ofertowy
  Rozmiar: 19KB
  Data dodania: Friday, 15 September 2006, godz. 21:12
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
© 2003 Internet-Info