BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76007

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym

ul. Jana Pawła II Nr 10

09-550 Szczawin Kościelny

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (BUD.+ SANIT.+ ELEKTR.)

ROZBUDOWY SZKOŁY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM – DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM


Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.01.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 4 w godzinach 8°° - 15°°.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 10 do dnia 25.08.2003 roku do godz. 11°° .

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju Nr 10 w dniu 25.08.2003r. o godz. 12°°.

Pracownikiem uprawnionym do kontraktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 235 13 72 wew. 33.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych :

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganymi ustawami

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia , potencjału ekonomicznego i technicznego , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
© 2003 Internet-Info