BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75996

Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2004 i w pierwszym kwartale 2005 roku.
Szczawin Kościelny, 21.07. 2004r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie


ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą węgla kamiennego do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2004 i w pierwszym kwartale 2005 roku.

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: Sierpień 2004r.

  • zakończenie: 30.03.2005r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień

    publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 05.08.2004r., do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 1000.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 04.09.2004r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. (024) 235 13 72 wew. 34, w godz. 800 – 1500© 2003 Internet-Info