BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75971

Dostawa i transport żużla paleniskowego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2006


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z dostawą i transportem żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny, pok. nr 5.

Przedmiotem zamówienia jest:

USŁUGA ZWIĄZANA Z DOSTAWĄ I TRANSPORTEM ŻUŻLA PALENISKOWEGO NA REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY W ROKU 2006.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: maj 2006 r.

  • zakończenie: 30 listopad 2006 r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki :

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.l i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny w pok. nr 9 do dnia 12.05.2006r, godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9 w dniu składania ofert o godz. 1200.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 12.06.2006 r.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 024/235-13-72 wew. 34, w godz.800-1500.
© 2003 Internet-Info