BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75974

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym w 2006 roku


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Szczawin Kościelny, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny w cenie 10,00zł.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym w 2006 roku.

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia :

  • rozpoczęcie: 02.01.2006 r.

  • zakończenie: 31.12.2006 r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki :

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.l i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny w pok. nr 9 do dnia 21.12.2005r, godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 1000.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 19.01.2005 r.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 024/235-13-72 wew. 34, w godz.800-1500.
© 2003 Internet-Info