BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75962

Dostawa węgla i miału węglowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10 w roku 2007


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


Przedmiot zamówienia: dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1

Zamawiający – Gmina Szczawin Kościelny

09- 550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10,

tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66

e-mail: gmina@szczawin.pl .

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.szczawin.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235 – 13 – 66 , cena SIWZ – 0,00 zł.

 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa węgla i miału węglowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10 w roku 2007.

  Zamawiający ustala łączną wielkość na 140 ton w ilościach:

  • węgiel kamienny gruby – 125 ton o wartości opałowej nie mniejszej niż ca 27 MJ/kg, o uziarnieniu 50-120 mm, o zawartości popiołu 6,5 – 8,0 %, zawartość siarki nie więcej niż 1,2 % i zawartości wody do 8,0 %,

  • miał węglowy – 15 ton o wartości opałowej nie mniejszej niż ca 20 MJ/kg, o uziarnieniu 0-20 mm, o zawartości popiołu do 20,0 %, zawartość siarki nie więcej niż 1,2 % i zawartości wody do 12,0 %.


  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Kod CPV – 10000000-3.

 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

  Dostawa partiami na telefoniczne, a następnie potwierdzone faksem zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 2 tygodni we wskazane miejsce.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

  2. oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  W przypadku składania, oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷4 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9 - sekretariat, do dnia: 2006.12.20 do godz. 9:30.

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Szczwin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9, w dniu: 2006.12.20 o godz. 11:00.

 10. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

 11. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

 12. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 14. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Teresa Rutkowska – tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66 .

 16. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 12.12.2006 r.

  Załączniki:

  siwz_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Specyfikacja
    Rozmiar: 92KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:34
    Typ MIME: application/msword
   
  zal1_formularz_ofertowy_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Formularz ofertowy
    Rozmiar: 53KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:34
    Typ MIME: application/msword
   
  zal2_oswiadczenie_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Oświadczenie
    Rozmiar: 42KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:34
    Typ MIME: application/msword
   
  zal3_wykaz_osob_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Wykaz osób
    Rozmiar: 49KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:35
    Typ MIME: application/msword
   
  zal4_wykaz_dostaw_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Wykaz dostaw
    Rozmiar: 49KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:35
    Typ MIME: application/msword
   
  zal5_umowa_opal_sp_szczawin.doc  -> pobierz
  Umowa
    Rozmiar: 64KB
    Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:35
    Typ MIME: application/msword
   
© 2003 Internet-Info