BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14750

Stanowisko ds. Gospodarki Terenami Geodezji i Rolnictwa
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.33
Lokalizacja Pokój Nr 4
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Jolanta Jabłońska

Stanowisko: Inspektor

 1. zarządzanie i gospodarka zasobami gruntów mienia komunalnego gminy.

 2. przygotowywanie decyzji o przekazanie gruntów komunalnych odpowiednio w zarząd lub użytkowanie.

 3. orzekanie o wygaśnięciu praw do zarządu lub użytkowania.

 4. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie i zarząd.

 5. tworzenie zasobów gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego.

 6. gospodarka środkami funduszu gospodarki gruntami.

 7. określenie zasad ustalania cen gruntów niezabudowanych i znajdujących się pod zabudową.

 8. przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu.

 9. organizowanie niezbędnych opracowań geodezyjnych na cele zabudowy lub inne zadania.

 10. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.

 11. współdziałanie z zarządami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.

 12. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne.

 13. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia.

 14. wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 15. sporządzenie wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości PFZ - sprzedaż tych nieruchomości.

 16. przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu i przeprowadzenie tych sprzedaży.

 17. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.

 18. szacowanie nieruchomości przeznaczonych do przekazania, publiczne ogłaszanie o możliwości zgłaszania ofert i zakupu.

 19. wydawanie zezwoleń na uprawę maku.

 20. oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.

 21. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.

 22. koordynacja obrotu materiału hodowlanego.

 23. zadrzewień.

 24. ustalanie kandydatów na nabywców nieruchomości PFZ.

 25. opracowywanie - wg potrzeb - gminnych planów rozwoju rolnictwa wspólnie ze służbami doradczymi, planów upowszechniania, wdrożeniowych i oświaty rolniczej.

 26. podwyższanie lub obniżanie ceny gruntów na terenie wsi lub gminy jeżeli ceny gruntów ustalone według zasad znacznie odbiegają od cen stosowanych w obrocie między rolnikami.

 27. dzierżawienie gruntów PFZ (zawieranie umów dzierżawnych wymiar czynszów, ściąganie tych należności, prowadzenie rejestru umów dzierżawczych i rejestrów gruntów PFZ).

 28. przekazywanie gruntów PFZ na rzecz osób w drodze umowy.

 29. realizacja zadań wynikających z podpisanego porozumienia z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 30. spisy rolne.

 31. opracowywanie ocen, analiz z zakresu stanowiska pracy na potrzeby organów gminy i kierownika urzędu.

 32. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości.

 33. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

 34. sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów.

 35. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych oraz powierzonych przez wójta lub sekretarza gminy, jak również przyjęte zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 36. szczegółowy zakres określa wójt w zakresie czynności.


Oznakowanie spraw z zakresu stanowiska - GR
© 2003 Internet-Info