BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75993

Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów o dł. 0,6 km




OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10 , 09-550 Szczawin Kościelny,

pow. gostyniński, woj. mazowieckie


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny, pok. nr 5.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów o dł. 0,6 km, gm. Szczawin K., pow. gostyniński, woj.mazowieckie.

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: wrzesień 2004 r.

  • zakończenie: 30.10.2004 r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  • dokonać wizji lokalnej obiektu,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Szczawin K. w pok. nr 9 do dnia 06.09.2004r., do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu składania ofert o godz. 1100.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 06.10.2004 r.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. (0 24) 235 13 72, w godz. 800 - 1500.




© 2003 Internet-Info