BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75990

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej z PCV w ilości 30 sztuk


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny,

ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano- montażowych w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wymiana stolarki okiennej z PCV w ilości 30 sztuk.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: marzec2005r.

- zakończenie: kwiecień 2005 r.

Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki :

- posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

- spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

- inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium - nie przewiduje się .

Kryteria oceny ofert :cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 21.03.2005r., do godz. 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 0930.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 20.03.2005 r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 024/235 13 72 wew.34, w godz.800 – 1500.
© 2003 Internet-Info