BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75983

Budowa nowych punktów świetlnych wzdłuż dróg na terenie gminy Szczawin Kościelny


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Szczawin Kościelny.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych punktów świetlnych wzdłuż dróg na terenie gminy Szczawin Kościelny.

KOD CPV – 45312311-0

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: wrzesień 2005r.

  • zakończenie: 30.10.2005r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • dokonać wizji lokalnej obiektu.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 12.09.2005r., do godz. 1130.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 1200.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 12.10.2005r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 024/235-13-72 wew.34, w godz. 800 – 1500.
© 2003 Internet-Info