BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75998

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie.


Szczawin Kościelny, dn. 17.06.2004r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10,

pow. gostyniński, woj. mazowieckie


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie."

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 5, w godzinach pracy urzędu.

Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 9 /sekretariat/ w zaklejonej kopercie do dnia 02 lipca 2004 roku do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2004r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 10 sierpień 2004r.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej Ustawy,

  • dokonać wizji lokalnej obiektu.


Wadium – nie przewiduje się.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Pracownikiem uprawnionym do kontraktów z ofertami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 235 13 72 wew. 34.
© 2003 Internet-Info