BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76003

Przebudowa drogi gminnej we wsi GOŁAS
Szczawin Kościelny, dn. 10.09.2003r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, działając zgodnie z art.15 Ustawy o

zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. (Dz.U. Nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami ) – ogłasza przetarg wg trybu :

- przetarg nieograniczony .

Przedmiotem przetargu jest Przebudowa drogi gminnej we wsi GOŁAS

o nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej.

Zainteresowanych postępowaniem zapraszamy do odbioru warunków szczegółowych przetargu w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 10 /sekretariat/ w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem "DROGA W GOŁASIE".

Termin realizacji zamówienia : 31 październik 2003r.

Termin składania ofert upływa dnia 07 październik 2003 roku do godziny 9³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 październik 2003r. o godzinie 11ºº w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

Pracownikiem uprawnionym do kontraktów z ofertami jest Pani Teresa Rutkowska

tel. 235 13 72 wew. 35.

Oferent , którego oferta została wybrana , zobowiązany jest do podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie , nie później niż 5 dni od ogłoszenia wyniku

przetargu.
© 2003 Internet-Info