BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75995

Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2004/2005.


Szczawin Kościelny, 16.08. 2004r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym,

ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie


ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2004/2005.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dowożeniem uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2004/2005.

Oferta powinna określać cenę brutto wyżej wymienionej usługi za 1 kilometr przejazdu.

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: wrzesień 2004 r.

  • zakończenie : 30.06. 2005 r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 31.08.2004r., do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 1000.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 30.09.2004r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. (0 24) 235 13 72 wew.34, w godz. 800 – 1500
© 2003 Internet-Info