BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75984

Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2005/2006.


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, pow. gostyniński, woj. mazowieckie ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2005/2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dowożeniem uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2005/2006.

KOD CPV – 60113100-4

Oferta powinna określać cenę brutto wyżej wymienionej usługi za 1 kilometr przejazdu.

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: 20.09.2005r.

  • zakończenie: 30.06.2006r.


Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać uprawnienia do prowadzenia robót objętych przetargiem,

  • spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. i nie być wykluczonym z art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy,

  • inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wadium - nie przewiduje się.

Kryteria oceny ofert: cena 100 % brutto

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, pok. nr 9 do dnia 12.09.2005r., do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 9 w dniu składania ofert o godz. 1000.

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 12.10.2005r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska tel. 024/235-13-72 wew.34, w godz. 800 – 1500.
© 2003 Internet-Info