BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76008

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym z miejscowości leżących na terenie gminy Szczawin Kościelny i transport powrotny w roku szkolnym 2003/2004.Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego - rok szkolny 2003/2004

Warunki wymagane od dostawców i wykonawców.

Oferta powinna zawierać:

1. Dokładną nazwę i adres oferenta.

2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (potwierdzona kserokopia)

3. Oświadczenie oferenta, że nie jest wykluczony na podstawie art.19 i spełnia warunki zawarte

w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Ilość autobusów przeznaczonych do wykonania w/w usługi.

5. Kosztorys ofertowy, który powinien określać cenę brutto wyżej wymienionej usługi za

1 kilometr przejazdu

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miejsce składania ofert - Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10,

pokój nr 10.

Termin składania ofert - 2003-09-01 godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10,

pokój nr 10

Termin otwarcia ofert 2003-09-01 godz. 11.00

Kryteria wyboru oferty - cena - 100%

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska - tel.24 – 2351372 wew. 33

UWAGA!

Należy przedstawić w ofercie jedną cenę obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego.

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, NIE zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
© 2003 Internet-Info