BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76000

Dostawa żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2004, z dostawą na miejsce przeznaczenia
Szczawin Kościelny, dn. 14.01.2004r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym , ul. Jana Pawła II 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2004, z dostawą na miejsce przeznaczenia.

Przedmiotem przetargu będzie cena jednostkowa brutto 1 tony ostawy żużla wraz z transportem na teren gminy w ilości około 1300 t. – żużla.

Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2004 roku.

Oferta winna zawierać:

- cenę ofertową jednej tony żużla wraz z transportem oraz załadunkiem i wyładunkiem ( cena brutto ),

- oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przedstawione warunki przetargu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

  1. nie są wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7.

  2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

  3. prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia.


Inne informacje o przetargu:

Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana nastąpi podpisanie umowy w ciągu 5 dni po przetargu.

Termin składania ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego z napisem „Przetarg – dostawa żużla” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym do dnia 09 luty 2004 roku do godz. 900.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 luty 2004r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami: Teresa Rutkowska tel.(0-24) 235-13-72 wew.34.
© 2003 Internet-Info