BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75961

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1.

Zamawiający – Gmina Szczawin Kościelny

09- 550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10,

tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66

e-mail: gmina@szczawin.pl.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.szczawin.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235 – 13 – 66 , cena SIWZ – 0,00 zł.

 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa, wędlin i tłuszczy zwierzęcych w ilości około 7860 kg do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10 w roku 2007.

  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Kod CPV: – 15100000-9

  Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

  2. oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,

  5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed wszczęciem postępowania dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9 - sekretariat, do dnia: 2006.12.20 do godz. 9:30.

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Szczwin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, pokój Nr 9, w dniu: 2006.12.20 o godz. 10:00.

 10. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

 11. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

 12. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 14. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Teresa Rutkowska – tel (024) 235 – 13 – 72 , tel/fax (024) 235 – 13 – 66.

 16. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 12.12.2006 r.


Załączniki:

siwz_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:17
  Typ MIME: application/msword
 
zal1_formularz_ofertowy_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Formularz ofertowy
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:17
  Typ MIME: application/msword
 
zal2_szczegoly_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Szczegółowy zakres dostaw
  Rozmiar: 93KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:18
  Typ MIME: application/msword
 
zal3_oswiadczenie_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Oświadczenie
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:19
  Typ MIME: application/msword
 
zal4_wykaz_osob_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Wykaz osób
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:19
  Typ MIME: application/msword
 
zal5_wykaz_uslug_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Wykaz usług
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:19
  Typ MIME: application/msword
 
zal6_umowa_zywnosc_sp_szczawin.doc  -> pobierz
Umowa
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: Tuesday, 12 December 2006, godz. 22:20
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info