BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14751

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych i P. Poż. - Zastępca Kierownika USC
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.33
Lokalizacja Pokój Nr 4
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Maria Bogusz

Stanowisko: Inspektor

 1. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, obronności kraju, prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

  1. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawie,

  2. organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych ora trybu ich realizacji,

  3. uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych gminie przez organy wojskowe,

  4. czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

  5. udział w przygotowaniu poboru i jego prowadzenie,

  6. orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu za jedynego żywiciela rodziny,

  7. wypłacanie zasiłków miesięcznych członkom rodziny żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanych za jedynego żywiciela rodziny,

  8. tworzenie formacji obrony cywilnej,

  9. przeznaczenie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,

  10. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

  11. rejestracja przedpoborowych,

  12. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów obrony cywilnej.

 2. nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacjami społecznymi.

 3. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia, zabawy publiczne i zbiórki publiczne.

 4. koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.

 5. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 6. prowadzenie kancelarii tajnej -realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej.

 8. nadzór nad ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.

 9. koordynowanie przedsięwzięć rozśrodkowania przyjęcia ludności oraz organizowania akcji ratowniczej.

 10. nadzór nad magazynem sprzętu obrony cywilnej.

 11. z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

  1. zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

  2. zapewnienie terenowym obowiązkowym i ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

  3. prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych i zakładowych straży pożarnych.

 12. realizacja zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu zjawiskom alkoholizmu. Obsługa gminnej komisji.

 13. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 14. wydawanie kart pracy autobusów, samochodów gminy, samochodów OSP i motopomp oraz rozliczanie z paliwa.

 15. przygotowywanie propozycji dla organów gminy w zakresie dni i godzin otwierania lub zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 16. sprawy dotyczące Unii Europejskiej.

 17. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych spraw powierzonych przez organy gminy, wójta, sekretarza gminy, jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 18. szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.


Oznaczenie spraw ze stanowiska - OC i SA
© 2003 Internet-Info