BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75963

Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Mościska, Kiełpieniec


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 1. Zamawiający:

  Gmina Szczawin Kościelny, reprezentowana przez:

  P. Jerzego Sochackiego - Wójta Gminy Szczawin Kościelny

  09-550 Szczawin Kościelny, ul.Jana Pawła II 10

  tel. (024) 235-13-72, tel./fax (024) 235-13-66

  e-mail: gmina@szczawin.pl

  województwo mazowieckie, powiat gostyniński.

 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.

 3. Tryb postępowania:

  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z 29.01.2004 r., z późn. zmianami – Prawo zamówień publicznych.

 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.szczawin.pl.

  SIWZ można również uzyskać w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle pocztą na wniosek wykonawcy pod wskazany adres – cena SIWZ 30 zł.

  Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.szczawin.pl.

  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, nr tel. 024/ 235-15-17, w dniach roboczych od godziny 8:00 – 15:00.

  Sprawy formalne i merytoryczne – P. Teresa Rutkowska, tel. (024) 235-15-17.

 5. Przedmiot zamówienia.

  Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  Kod CPV: 45.23.13.00-8

  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH MOŚCISKA, KIEŁPIENIEC

  Zakres prac obejmuje:

  - budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 - mb 1769

  - budowę przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 40, 50, 63 - mb 372/szt. 10

 6. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożenia oferty zawarte są w SIWZ.

  Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2006r.

 7. Zamawiający:

  1. Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  2. Nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  3. Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.

  4. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  5. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  6. Nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., z późn. zmianami – Prawo zamówień publicznych,

  2. wykażą, że osoby przewidziane do kierowania robotami posiadają niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia oraz że są wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności,

  3. udzielą co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 9. Kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia = 100 %.

 10. Oferty należy składać do dnia 25.10.2006r. do godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym – sekretariat.

 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2006r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.

 12. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 13. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 14. Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego UZP w dniu 17.10.2006 r.Załączniki:

siwz_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:23
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal1_oferta_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Oferta
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:24
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal2_umowa_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Umowa
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:25
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal3_wykaz_robot_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Wykaz robót
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:25
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal4_wykaz_osob_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Wykaz osób
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:25
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal5_oswiadczenie_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Oświadczenie
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:26
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal6_kosztorys_wodociag_mosciska_kielpieniec.xls  -> pobierz
Kosztorys
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:26
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
stwior_wodociag_mosciska_kielpieniec.doc  -> pobierz
Specyfikacja techniczna
  Rozmiar: 222KB
  Data dodania: Tuesday, 17 October 2006, godz. 22:27
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
© 2003 Internet-Info