BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75959

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny, położonej we wsi Stefanów w gminie Szczawin Kościelny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 o powierzchni: 0,82 ha.


URZĄD GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

OGŁASZA


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny, położonej we wsi Stefanów w gminie Szczawin Kościelny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 o powierzchni: 0,82 ha.

Dla omawianej nieruchomości prowadzona jest Księga wieczysta nr: 15050. Cena nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy wynosi: 263.560,00 zł.

Wadium wynosi: 26.356,00 zł.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 2.636,00 zł.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15.02.2008r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości czekiem potwierdzonym lub przelewem na konto Urzędu Gminy prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddz. w Szczawinie Kościelnym nr: 539013 1013 2600 0912 2000 0010 na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 11.02.2008 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeśli wpłacą wymagane wadium w wyznaczonym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postępowania ponad cenę wywoławczą.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu. Granice działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Gminy.

Wylicytowaną należność za nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić przelewem na wymienione wyżej konto Urzędu Gminy przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym / pokój nr 4 / lub telefonicznie – tel. (024) 235 13 72 / wew.33/.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN
© 2003 Internet-Info