BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Inne zamówienia
Ilość odsłon: 11863

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej /obiekt po byłej szkole / położonej w Stefanowie Suserskim , gm. Szczawin Kościelny.


URZĄD GMINY

W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM


ogłasza i zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej /obiekt po byłej szkole / położonej w Stefanowie Suserskim , gm. Szczawin Kościelny.

Przedmiotem rokowań jest zabudowana nieruchomość gminna /obiekt po byłej szkole /, położona w miejscowości Stefanów Suserski , oznaczona nr działki nr: 147 o powierzchni : 0.82 ha . Kw 15 050. W skład działki wchodzą :R.kl.V.-0.05 ha, R.kl.VI.-0.10 ha,B.R.kl.VI.-0.22 ha, S-R.kl.VI.- 0.12 ha, Ps.kl.V.-0.03 ha, Ps.kl.VI.- 0.30 ha . Cena wywoławcza wynosi : 141 907,00 zł. Zaliczka wynosi : 14 190,00 zł.

Na nieruchomości brak jest obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczona nieruchomość do sprzedaży w nieobowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona była symbolem UO - oświata. Omawiana nieruchomość posiada walory rekreacyjno – wypoczynkowe , gdyż położona jest w sąsiedztwie lasu i rzeki Przysowy- gdzie nie występuje skażenie cywilizacyjne. Malownicze położenie terenu zapewni przebywającym tu osobom wiele przyjemności i wypoczynku .

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszono dwa ustne przetargi nieograniczone :

- I przetarg w dniu 24-09-2004r.

- II przetarg w dniu 07-01-2005r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym .

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości zaprasza się do wzięcia udziału w rokowaniach w dniu 30 maja 2005r. o godzinie 9 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10 ,

09-550 Szczawin .


Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki w gotówce wskazanej jak powyżej na rachunek Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nr. 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddz. w Szczawinie Kość. w terminie nie później niż 3 dni przed otwarciem rokowań.

Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która rokowania wygra. W razie uchylenia się od zawartej umowy notarialnej zaliczka przepada. Zwraca się zaliczkę osobom, które rokowań nie wygrały.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny w zamkniętych kopertach z napisem:

„Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 147 w Stefanowie Suserskim - nie otwierać”

w terminie najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem rokowań.

Zgłoszenie winno zawierać:

- imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10 , 09-550 Szczawin / pokój nr4/ tel.(0-24) 235-13-72 wew.33.

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wynik rokowań zobowiązuje Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym do zawarcia umowy sprzedaży za cenę ustaloną w drodze rokowań.
© 2003 Internet-Info