BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14740

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik referatu: Teresa Dorota Rutkowska
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.34
Lokalizacja Pokój Nr 5
Fax (0-24) 235-13-66
Adres e-mail dorota@szczawin.pl
Zakres obowiązków:
 1. kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

 2. nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym, zaopatrzeniem w wodę, kolektorami sanitarnymi.

 3. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych - organizacja przetargów.

  gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów, zadania wynikające z prawa lokalowego.

 4. najem budynków PFZ, prowadzenie ewidencji budynków, zawieranie umów najmu, prowadzenie rejestru umów, wymiar i ściąganie czynszów.

 5. ochrona środowiska w zakresie ustalonym dla organów gminy.

 6. nadzór, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

 7. wykonywanie zadań dotyczących ochrony przyrody i parków wiejskich.

 8. planowanie, finansowanie, budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, przepustów oraz ich eksploatacje, zarządzanie siecią dróg gminnych.

 9. utrzymywanie czystości.

 10. wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich powiatowych oraz przygotowywanie propozycji dla Rady Gminy o zaliczeniu drogi do kategorii dróg zakładowych i gminnych.

 11. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej.

 12. udzielanie wskazań lokalizacyjnych i wydawanie decyzji i w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.

 13. zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwalnianych z zakładów karnych.

 14. ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów.

 15. opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną, transport zbiorowy, oświetlenie uliczne).

 16. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

 17. sprawy dotyczące Unii Europejskiej.

 18. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez organy gminy Wójta, Sekretarza Gminy, jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.


Oznaczenie spraw z zakresu stanowiska - MG KM
© 2003 Internet-Info