BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14739

Referat Budżetu i Finansów
Kierownik referatu: Krystyna Marianna Cichosz
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.28
Lokalizacja Pokój Nr 1
Fax (0-24) 235-13-66
Adres e-mail ksiegowosc@szczawin.pl
Zakres obowiązków:
 1. koordynowanie i kierowanie pracą referatu finansowego oraz nadzór nad realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

 2. opracowywanie projektu budżetu gminy, planów funduszy celowych i innych.

 3. zapewnienie bilansowania finansowych planów gminy dochodami własnymi i zasilającymi.

 4. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami (przygotowanie stosownych projektów uchwał w tej sprawie).

 5. nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek.

 6. prowadzenie spraw funduszy celowych.

 7. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu i zadań pozabudżetowych.

 8. współpraca z regionalną izbą obrachunkową oraz izbami i urzędami skarbowymi.

 9. prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej.

 10. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady Gminy oraz udział w obradach -wg potrzeb i na wniosek w/w Organów.

 11. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych, statucie gminy oraz zadań powierzonych przez wójta, jak również przejęte zadania od administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 12. szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.


Oznakowanie spraw z zakresu stanowiska - Fn
© 2003 Internet-Info