BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75965

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki PGR


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO


Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki PGR.

Zamawiający: Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, tel (024) 235 13 72 , tel/fax (024) 235 13 66 e-mail: gmina@szczawin.pl.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.szczawin.pl, może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 235 13 66 , cena SIWZ – 30 zł.

 2. Przedmiotem zamówienia jest: roboty pomiarowe – km 0,175 , profilowanie i zagęszczanie podłoża – m² 700,00 , wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym – m³ 8,0 , nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm – m2 567,50 , nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, - m² 550,00 znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm – szt 2 , obsługa geodezyjna kpl.

  Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45.23.31.20-6.

  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2006 roku.

 4. Okres wymaganej gwarancji: minimum 36 miesięcy.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

 9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

  2. oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 3,

  5. wykaz posiadanego sprzętu, koniecznego przy realizacji zamówienia – załącznik nr 4,

  6. referencje, potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Załączone referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

   W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷6 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.


 10. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, sekretariat, do dnia: 2006.10.10, do godz. 9:30.

 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, sala konferencyjna , w dniu: 2006.10.10, o godz. 12:00.

 12. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

 13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

 14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 16. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Teresa Rutkowska – tel (024) 235 15 17 , tel/fax (024) 235 13 72 .

 18. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 29.09.2006 r.


Załączniki:

siwz_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Specyfikacja
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:39
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal1_formularz_ofertowy_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Formularz ofertowy
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:39
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal2_oswiadczenie_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Oświadczenie
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:39
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal3_wykaz_osob_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Wykaz osób
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:40
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal4_wykaz_sprzetu_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Wykaz sprzętu
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:40
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal5_przedmiar_robot_droga_trebki_pgr.xls  -> pobierz
Przedmiar robót
  Rozmiar: 45KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:40
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
zal6_umowa_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Umowa
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:40
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal7_projekt_droga_trebki_pgr.doc  -> pobierz
Dokumentacja projektowa
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:41
  Typ MIME: application/x-octet-stream
 
zal7_1_projekt_droga_treki_pgr.tif  -> pobierz
Rysunek
  Rozmiar: 511KB
  Data dodania: Monday, 2 October 2006, godz. 20:42
  Typ MIME: image/tiff
 
© 2003 Internet-Info